VLASTNÍ REGRANULACE

  • Nová regranulační linka s nejmodernější technologií je alternativou k šetření životního prostředí. Regranulací je tak významně snížena ekologická zátěž
  • Na moderních regranulačních linkách vyrábíme regranuláty pro vstřikování, vyfukování a extruzi.
  • Na základě požadavků zákazníků lze vyrobit regranuláty s požadovaným indexem toku taveniny, různých barev včetně regranulátů s obsahem plniv.
  • Možnost barvení regranulátu nebo přidání aditiv přímo při výrobě
  • Kontrola vlastností regranulátu v rámci interní laboratoře;  atesty k dodávkám
  • Vyrábíme z interních i externích odpadů.
  • Nabízíme zpracování plastových odpadů z materiálů PP, PE, PP/PE, EVAC
  • Vykupujeme plastový odpad
    • vykupujeme všechny tyto materiály ve všech zobrazených formách:
Materiály PP, PE, PP/PE, EVAC
Forma Fólie, role, náviny
Vtoky, neshodné díly, atd.
Drtě
Granuláty

Více na webu: www.fatra-regranulace.cz

Nakládání s odpadem
Odpad z polyetylenu je ve smyslu zákona o odpadech považován jako ostatní odpad. Čistý odpad je možno recyklovat. Odpad nevhodný k recyklaci lze spalovat ve spalovnách odpadů schválených pro tento účel, případně skládkovat. Se znečištěným odpadem je třeba nakládat podle druhu znečišťující látky v souladu se zákonem o odpadech.